Thành phần cấu tạo

1. CẤU TẠO TẤM TƯỜNG NUCEWALL LÕI THÉP D3

Thành phần cấu tạo chính tấm tường bê tông nhẹ Nucewall lõi thép D3 gồm có:

 • Xi măng
 • Cát
 • Hạt EPS
 • 2 lớp lõi thép 4Φ3 a 280

 

2. CẤU TẠO TẤM SÀN NUCE PANEL

Thành phần cấu tạo chính tấm sàn bê tông nhẹ Nuce Panel gồm có:

 • Xi măng
 • Cát
 • Hạt EPS
 • 2 lớp lõi thép 4Φ3 hoặc 3Φ6 hoặc 4Φ6, a 280.

 

3. CẤU TẠO TẤM CHỐNG NÓNG EPC-X

Thành phần cấu tạo chính tấm chống EPC-X gồm có:

 • Xi măng
 • Cát
 • Hạt EPS
 • Lớp EPS cách nhiệt ở giữa.

Cùng chuyên mục